Het eerste wat opvalt is dat het verdrag spreekt van ''right to education'', wat vertaalt is naar ''recht op onderwijs''.

Maar...
Educatie is breder dan onderwijs alleen. Een betere vertaling is ''recht op leren'' want ook reizen, een gesprek met je opa, survivallen in het bos kan leren zijn.
Lees hieronder de oficiele text uit het Kinderrechten Verdrag.

Onder elk recht staat in het orange een aanvulling van P. Hartkamp die zich in de rechten van het kind heeft verdiept. In het groen is onze eigen aanvulling.


ARTIKEL 3
: Alle maatregelen op school horen het kind te dienen (de leerling hoort dus centraal te staan).
Lid 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

Lid 2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.

Lid 3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.

KERN: Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan.

PRAKTIJK:
  Maatregelen dienen het systeem, niet het kind


ARTIKEL12: Recht om een mening te geven en gehoord te worden

Lid 1 De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.

Lid 2 Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.

KERN: Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden.

PRAKTIJK:  De mening van een kind telt niet mee

ARTIKEL 31: Recht op voldoende vrije tijd en spelen en gelijke behandeling daarin.

 

 Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.

 

Lid 2 De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding.

KERN: Kinderen hebben recht op vrije tijd, recht op spelen en recht op meedoen aan culturele of artistieke activiteiten.

PRAKTIJK: Kinderen die veel huiswerk hebben hebben nauwelijks tijd voor ontspanning.
Het ene kind heeft twee uur huiswerk per dag, het andere kind heeft een half uurtje of geen huiswerk. Dit is ongelijke behandeling oftewel discriminatie.


Hieronder nog enkele andere rechten:

ARTIKEL 29: Kinderen horen onderwezen te worden in hun rechten.
PRAKTIJK: Scholen besteden nauwelijks aandacht aan de mensenrechteneducatie.

ARTIKEL 19: Kinderen dienen beschermd te worden tegen pesten.
PRAKTIJK   :  Kinderen die gepest worden krijgen geen kans hieraan te ontsnappen.

ARTIKEL 33: recht op bescherming tegen drugsgebruik.
PRAKTIJK:  Veel kinderen die uit de pas lopen, krijgen verslavende medicatie voorgeschreven.

ARTIKEL 16: recht op privacy
Lid 1 Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en goede naam.

Lid 2 Het kind heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.


KERN: Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid moet kinderen beschermen tegen inmenging in hun privé- en gezinsleven.

PRAKTIJK:  Cijfers en andere gegevens worden zonder toestemming gedeeld (in de klas of via het Magister).ARTIKEL 33: recht op bescherming tegen drugsgebruik.

 De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met inbegrip van wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein, om kinderen te beschermen tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen zoals omschreven in de desbetreffende internationale verdragen, en om inschakeling van kinderen bij de illegale produktie van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te voorkomen.


Kern
Kinderen hebben recht op bescherming tegen illegaal drugsgebruik, drugsmisbruik en drugshandel.

PRAKTIJK:  Veel kinderen die uit de pas lopen, krijgen verslavende medicatie voorgeschreven.

In het zeer leesbare boekje ''het gedwongen onderwijs voorbij'' van P. Hartkamp staan alle rechten beschreven en tevens worden een hoop mythen over onderwijs onderuit gehaald: http://hetgedwongenonderwijsvoorbij.nl/nl/

Meer kinderrechten op:
https://www.kinderrechten.nl/